Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro www.stylove-miminko.cz a popisují a upravují vzájemné obchodní vztahy mezi prodávajícím tj. Ing. Táňa Štorková Severinová a kupujícím tj. spotřebitel.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění příslušných novel.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Kontaktní údaje prodávajícího

Ing. Táňa Štorková Severinová
Družstevní 1411, 53901 Hlinsko
IČ: 86951831
Tel.: +420 777 908 106
E-mail: tania [at] stylovemiminko.cz

Objednání zboží

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu či e-mailem. Takto doručená objednávka prodávajícímu je považována za uzavřenou a závaznou kupní smlouvu. Kupující je povinen v objednávce sdělit prodávajícímu pravdivé údaje potřebné k doručení objednaného zboží.

Zobrazení produktů na webových stránkách www.stylove-miminko.cz odpovídá prodávanému zboží, může být však vlivem použité techniky a technologie mírně zkreslené. Kupující má možnost před uskutečněním objednávky u zboží vyráběného na zakázku zažádat o bezplatné zaslání barevných vzorků.

Cena zboží a způsob úhrady

Ceny uvedené na www.stylove-miminko.cz jsou vždy aktuální a závazné (vyjma zjevné chyby) a to včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v internetovém katalogu bez předchozího oznámení. Cena již přijaté objednávky není však touto změnou ovlivněna.

Kupující z České republiky může volit z následujících způsobů úhrady zboží:

  • bankovním převodem nebo on-line platební kartou, v tomto případě je kupující povinen uhradit částku včetně poštovného předem na příslušný bankovní účet (viz „Kontakt“),
  • dobírkou, v tomto případě je kupující povinen uhradit částku včetně poštovného při převzetí zásilky.

Kupující ze zahraničí je povinen uhradit částku včetně poštovného předem na účet. Mezinárodní formát čísla pro bankovní převod ze zahraničí sdělí prodávající kupujícímu na vyžádání.

U objednávek s celkovou cenou nad 3000 Kč neúčtuje prodávající kupujícímu poštovné, pokud je místo dodání v České republice.

Dodací podmínky

Převážná většina zboží není skladem, ale vyrábí se či objednává až na základě poptávky, proto je zboží zasíláno (vyexpedováno) dle možností prodávajícího a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 15 dnů od potvrzení objednávky. Je-li u zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. V den odeslání zásilky je prodávající povinen sdělit kupujícímu informaci, že zásilka byla předána dopravci.

Kupující může volit z následujících způsobů dodání zboží:

  • doporučená zásilka či cenný balík (dle velikosti zásilky), v tomto případě není poštou doba dodání garantována (zpravidla 4 až 8 pracovních dní),
  • osobní odběr.

Prodávající je povinen zboží před předáním dopravci zabalit tak, aby předešel poškození. Prodávající tedy není odpovědný za škody vzniklé přepravou. Prodávající není také odpovědný za prodloužení doby dodání způsobené dopravcem.

Objednávky jsou závazné a proto je kupující povinen zboží od přepravce převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Kupující není povinen převzít pouze zásilky se zjevně poškozeným obalem (tuto skutečnost je kupující povinen ihned řešit s dopravcem a informovat prodávajícího).

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad či potvrzení odešle prodávající kupujícímu ihned nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, poruší tím své povinnosti a je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč za každý den prodlení, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Poštovné

K objednávkám s celkovou cenou nižší než 3000 Kč připočte prodávající poštovné (poštovné se připočítává vždy, pokud je místo dodání mimo Českou republiku). Tato částka slouží ke kompenzaci časových nákladů nutných k vyřízení a odbavení zásilky (zahrnuje tedy balné, dopravné, poplatek poště, poplatek za případnou pojistku či poplatek za expresní doručení). Tato částka není součástí ceny zboží.

Prodávající garantuje kupujícímu níže uvedené poštovné v rámci zvolené služby: 

  ČR zahraničí
1) Česká pošta    
a) platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce 115 Kč nelze
b) platba předem na účet, on-line platba kartou 75 Kč 10 €
2) Osobní odběr    
a) platba předem na účet, on-line platba kartou 0 Kč 0 €

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo závaznou objednávku před předáním dopravci zrušit (stornovat - odstoupit od kupní smlouvy), učiní tak telefonicky či e-mailem.

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, bez ohledu na způsob dodání zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží kompletní, nejlépe v původním obalu, bez známek opotřebení či poškození. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal ne však dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (např. bez originálního obalu, bez visaček apod.) je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku (tj. vrátit kupujícímu částku poníženou o míru poškození). Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží jako doporučenou zásilku (ne na dobírku) zpět prodávajícímu (viz „Kontakt“). Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu není prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

Bylo-li zboží vytvořeno či upraveno dle přání kupujícího nelze od kupní smlouvy odstoupit.

Vadné plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá očekávané vlastnosti, nehodí se sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá množství, míra, hmotnost či jakost), jedná se o vady zboží za které prodávající nese zodpovědnost. Kupující může u prodávajícího uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Nelze-li vadu odstranit (bez zbytečného odkladu) lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Prodávající odpovídá za vady v souladu s platnými zákony ČR. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (ode dne převzetí zboží od dopravce). V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • bezplatné odstranění vady opravou.
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu při oznámení vady, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a skladováním, nesprávným udržováním a praním, opotřebením výrobku, živelnými pohromami, nebo jinými vnějšími vlivy.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím spravovány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR, který od 25. května. 2018 nahradil zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

Více o správě a ochraně osobních údajů zde.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má
podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

Bez souhlasu autora, není možné žádnou část webových stránek www.stylove-miminko.cz duplikovat, elektronicky kopírovat či mechanicky opisovat ani jinak napodobovat.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. května 2018.