Podmínky ochrany osobních údajů zákazníků

Obecná ustanovení

Níže uvedené podmínky ochrany osobních údajů jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a prodávající (provozovatel internetového obchodu www.stylove-miminko.cz) Ing. Táňa Štorková Severinová je jejich správce (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce

Ing. Táňa Štorková Severinová
Družstevní 1411,
53901 Hlinsko
IČ: 86951831
Tel.: +420 777 908 106
E-mail: tania [at] stylovemiminko.cz

Zpracovávané osobní údaje

Správce získává osobní údaje přímo od kupujícího v průběhu objednávání zboží či registrací, případně při další komunikaci: osobní, telefonické, písemné či e-mailem.

Bez souhlasu kupujícího, správce zpracovává následující osobní údaje:

  • identifikační údaje, které slouží k identifikaci kupujícího, tj. jméno a příjmení,
  • kontaktní údaje, které slouží ke kontaktu s kupujícím, tj. e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa, kontakt na sociálních sítích,
  • údaje o objednávkách, údaje o zboží a službách, které si kupující objednal, způsob doručení a platby, včetně čísla platebního účtu, záznamy e-mailové komunikace a údaje o reklamacích.

Zpracování výše uvedených osobních údajů je nutné k vytvoření objednávky a tím k uzavření a řádnému plnění kupní smlouvy, jedná se tedy o oprávněný zájem.

Se souhlasem kupujícího, správce zpracovává následující osobní údaje:

  • údaje sloužící k registraci a vytvoření uživatelského účtu (včetně údajů uvedených výše – bez souhlasu kupujícího, také heslo) a z něho vyplývající možnosti (stav objednávky, historie nákupů).

Odeslání objednávky a uzavření kupní smlouvy není podmíněno udělením souhlasu se zpracováním výše uvedených osobních údajů.

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat osobně, telefonicky, písemně či e-mailem.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám či subjektům

Správce považuje osobní údaje kupujících za důvěrné a používá je pouze pro účely stanovené těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Správce používá moderní bezpečnostní technologie zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů.

Správce se zavazuje, že nebude osobní údaje kupujících zveřejňovat či poskytovat třetí osobě či subjektu, s výjimkou osob či subjektů zajišťujících řádné fungování webu, distribuci zboží kupujícímu, platební styk, případně dodavateli zboží v souvislosti s reklamací zboží (dále jen „partner“).

Správce využívá následující partnery:

  • technická podpora - Ing. Martin Štorek, IČ: 86952641,
  • přepravní společnost - Česka pošta. s. p., IČ: 47114983,
  • platební brána - GOPAY s.r.o., IČ: 26046768.

Práva kupujícího

Kupující má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, stejně tak jejich opravu či doplnění. Kupující má právo na výmaz osobních údajů v případě, že správce údaje již nepotřebuje k účelům, pro které je zpracovával. Kupující má právo odvolat udělený souhlas a to osobně, telefonicky, písemně či e-mailem, přičemž se jedná o údaje, ke kterým je souhlas nezbytný.

Pokud se kupující domnívá, že zpracováním osobních údajů bylo zasaženo do jeho práv, má možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a dále po dobu nutnou k archivování (aby bylo možné zachovat všechny nároky kupujících vyplývající z uzavření kupní smlouvy) a po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat osobní údaje kupujících podle obecně závazných právních předpisů (účetní a daňové účely). Údaje zpracovávané bez souhlasu uchovává správce nejdéle 10 let. Údaje zpracovávané na základě souhlasu uchovává správce do odvolání.

Soubory cookies a jiné technologie

Správce na svém webu využívá službu Google Analytics pouze ke standardnímu měření návštěvnosti a anonymizuje IP adresy, nesbírá osobní údaje a nevyužívá možnosti remarketingu, nemůže tedy identifikovat konkrétní osobu.

Správce na svém webu využívá pouze funkční cookies, které jsou nutné pro provoz webu. Soubory cookies jsou malé soubory, které se při návštěvě webu ukládají do počítače návštěvníka a umožňují webové stránce zapamatovat si předchozí volby návštěvníka (např. přihlašovací údaje, obsah košíku apod.). Výše uvedené cookies se používají pouze ke zlepšení fungování webových stránek, jsou anonymní a nesledují aktivity návštěvníka při návštěvně jiných webových stránek.

Správce neukládá cookies třetích stran.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky a uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů a že s nimi v plném rozsahu souhlasí a akceptuje je.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, je však povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. května 2018.